استفاده از روغن موتور gatex در سونوگرافی باعث تعیین جنسیت می شود

جزء رینگ پیستون نقش اصلی را در انتقال نیرو در داخل موتور دارد چندین مطالعه تریبومتریک تأثیر حیاتی تماس حلقه‌ای را بر اصطکاک موتور و بازده سوخت نشان داده‌اند.

و روغن موتور gatex از مهم ترین و ضروری ترین موارد برای خودرو می باشد.

فوروهاما و ساساکی عملکرد روانکاری تماس حلقه-لاینر را برای تعیین تغییر در اصطکاک و حداقل لایه روان کننده مورد مطالعه قرار دادند.

مشخص شد که روغن های چند درجه ای نقش بالقوه ای در اصطکاک حلقه دارند. تیان  عملکرد دینامیکی تریبوسیستم بسته حلقه را در رابطه با سایش اتصال حلقه / آستر و تغییر لایه روان کننده گزارش کرد.

نشان داده شد که هر دو پروفیل فرسوده رینگ-فیس دوم و حرکت دینامیکی پیستون نقش مهمی در رفتار تریبولوژیکی رینگ بالایی دارند.

نتایج قابل توجهی را با شامل اثرات سطوح مزدوج حلقه‌ای، شرایط حرارتی و کاهش فشار درون سیلندر ارائه کرد.

این نویسندگان نشان دادند که پروفیل‌های سطوح حلقه-سیلندر و شرایط جریان ممکن است به شدت بر مکانیسم‌های اصطکاک و حداقل ضخامت فیلم تأثیر بگذارند. علاوه بر این، جریان روان کننده در رابط حلقه-لاینر نیز پیچیده تر است.

شاه محمدی و همکاران پیش‌بینی‌های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) از جمله تأثیر پدیده کاویتاسیون بر اصطکاک، ضخامت لایه و دمای حلقه را ارائه کرد. آنها یک مدل روانکاری ترمومیکس را نتیجه‌گیری کردند که نشان می‌دهد جریان کاویتاسیون نقش غالبی در ظرفیت حمل بار تحت سرعت‌های بالا موتور دارد.

بیشر و همکاران  همچنین مشاهده کرد که در دسترس بودن نفت می تواند به دلیل جریان معکوس و کمبود نفت، گرسنگی در تماس ایجاد کند.

آنها دریافتند که این اثر ممکن است منجر به افزایش اصطکاک و لایه های روان کننده کم شود. با توجه به ماهیت نازک رینگ پیستون، گزارش های تحلیلی و تجربی نیز در مورد تریبولوژی رینگ برای شرایط مختلف موتور ارائه شد. پیش‌بینی‌های عددی و اندازه‌گیری‌های تجربی مکانیسم رینگ-لاینر پیستون توسط رحمانی و همکاران ارائه شد.  مشخص شد که عملکرد حلقه نازک الاستودینامیک، لایه‌های روان‌کننده نازک‌تر و مقادیر اصطکاک بالاتر را در زمانی که شرایط موتور داغ مورد انتظار بود، نشان می‌دهد.